Szukaj
  • M Legal Solutions

Kontrola przyznania i wydatkowania środków oraz decyzja o obowiązku zwrotu

Aktualizacja: mar 30

PFR prowadzi ewidencję beneficjentów programu oraz monitoring udzielonego im wsparcia finansowego oraz jego wydatkowania. W tym zakresie PFR może pozyskiwać informacje od innych instytucji i organów, a w szczególności od: Krajowej Izby Rozliczeniowej, banków i instytucji finansowych, ZUS, Ministra Rozwoju i Ministra Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Krajowego Rejestru Sądowego.


Przedmiotem weryfikacji będzie, obok prawidłowości wykorzystania środków, stwierdzenie czy beneficjent kwalifikował się do otrzymania pomocy oraz czy złożone przez niego oświadczenia w zakresie wniosku były zgodne z prawdą.


Przedmiotem kontroli mogą być przede wszystkim:


· informacje dotyczące statusu przedsiębiorstwa: to jest czy stanowiło ono mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo na dzień 31 grudnia 2019 r. Pamiętać należy tu o obowiązkach w zakresie doliczenia do danych beneficjenta danych o zatrudnieniu obrocie i sumie bilansowej przedsiębiorstw z nim powiązanych (w całości) oraz częściowo również danych przedsiębiorstw partnerskich (proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu). Co do zasady przedsiębiorstwem samodzielnym będzie tylko przedsiębiorstwo, które posiada mniej niż 25 % kapitału lub głosów w innych przedsiębiorstwach a inne przedsiębiorstwa posiadają mniej niż 25 % kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie,


· oświadczenie o nieprzekroczeniu limitu pomocy dla przedsiębiorców tzw. de minimis (w większości przypadków limit wynosi 800.000 euro),


· zadeklarowany spadek obrotów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu kalendarzowym po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku w związku z zakłóceniem funkcjonowania gospodarki w wyniku Covid. PFR zwracać może uwagę na przyczynę spadków. Należy zebrać zindywidualizowane dowody dla danej branży i zadbać o wykazanie związku z Covid.


· upoważnienia osoby składającej wniosek w imieniu przedsiębiorcy do złożenia takiego wniosku. Do 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorcy byli zobowiązani dostarczyć do Banku pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek (jeśli pełnomocnictwo udzielone przed wnioskiem) lub uznanie czynności pełnomocnika (jeśli przed wnioskiem nie udzielono pełnomocnictwa) na określonym przez PFR wzorze. Dodatkowo przedsiębiorcy zobowiązani byli do przedstawienia dokumentów rejestrowych z KRS lub CEiDG. Jeśli umocowanie wynikało z samej dokumentacji (np. właściciel składający oświadczenie dla firm jednoosobowych albo upoważniony do jednoosobowej reprezentacji członek zarządu), to wystarczające było dostarczenie samych dokumentów rejestrowych.


· uzyskanie przez przedsiębiorcę zgód na zawarcie umowy (np. wymagana uchwała wspólników lub organu spółki albo zgoda małżonka w przypadku osób fizycznych).


· wydatkowanie środków. Środki z subwencji finansowej otrzymanej z PFR mogą zostać przeznaczone przez Beneficjenta wyłącznie na: pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym: wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu;UWAGA. Stwierdzenie przez PFR nieprawidłowości wiązać się może z wydaniem przez PFR decyzji obligującej do zwrotu całości lub części subwencji. W takim przypadku subwencja staje się wymagalna w terminie 14 dnia roboczych od dnia udostępnienia beneficjentowi informacji o decyzji PFR w tym zakresie.

UWAGA. Przedsiębiorca nie może rozwiązać z Bankiem umowy o prowadzenie rachunku bankowego, na który wpłynęły środki oraz dokona wszelkich czynności, aby nie dać Bankowi uprawnienia do wypowiedzenia którejkolwiek z tych umów. Jeśli dojdzie do rozwiązania umowy ze strony banku, to przedsiębiorca zobowiązany jest zawrzeć niezwłocznie inną umowę i zawiadomić PFR o zmianie. Inaczej PFR może wypowiedzieć umowę subwencji, co będzie wiązało się z koniecznością jej zwrotu.

Przedsiębiorca zobowiązany jest także do informowania PFR o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o swojej upadłości, restrukturyzacji lub o zaprzestaniu działalności. Okolicznością taką będzie także przekształcenie czy zmiana firmy. Brak zawiadomienia nie upoważnia jednak PFR do natychmiastowego wypowiedzenia umowy.


PFR ma prawo kontrolować przedsiębiorcę „do czasu całkowitego zwrotu subwencji”. W mojej ocenie należy rozumieć to w ten sposób, że PFR ma prawo kontrolować przedsiębiorcę do czasu całkowitej spłaty lub umorzenia należności.

Kontrola przez PFR ma mieć charakter wyrywkowy. Podmioty kontrolowane będą wyłaniane poprzez automat – tzw. system antyfraudowy, który analizował będzie dane ewidencjonowane prze PFR, ale także inne podmioty w tym KAS oraz być może nawet banki, w zakresie wydatkowania środków.

Kontrola będzie skupiać się na weryfikacji oświadczeń, dokumentów i danych, ale wizyta u beneficjenta nie jest wykluczona, choć PFR nie posiada w tym zakresie uprawnień przysługujących organom administracyjnym i podatkowym. Zgodnie z zapowiedziami PFR, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nie będą od razu wydawane decyzje o zwrocie subwencji. W pierwszej kolejności PFR ma kierować do Beneficjentów wezwania do złożenia wyjaśnień w związku ze stwierdzonymi w ramach kontroli nieprawidłowościami i powziętymi wątpliwościami.


Ewentualna egzekucja zwrotu odbywać się będzie na zasadach ogólnych (postępowanie cywilne). NSA w wyroku z 4 marca 2008 r., sygn.. II GSK 217/08:

Skoro podstawą udzielenia pomocy finansowej jest umowa cywilnoprawna, to taki też charakter mają czynności związane z jej zawarciem. Oznacza to, że przepisy wykluczyły organy administracji publicznej od działania na podstawie przepisów k.p.a. W każdym razie, gdyby w procesie udzielania dofinansowania na podstawie umowy ustawodawca zakładał wstępne rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej, przepisy prawne powinny wyraźnie przewidywać wydanie takiej decyzji.
7 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie