Szukaj
  • M Legal Solutions

Zakres i warunki umorzenia dotacji

Główne warunki umorzenia dla mikoprzedsiębiorstw to kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy (25 proc. umorzenia) oraz utrzymanie średniego stanu zatrudnienia na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pełnego miesiąca po dniu udzielenia subwencji (do 50 proc. umorzenia w zależności od skali redukcji zatrudnienia).


Małe i średnie firmy chcąc uzyskać maksymalną wartość umorzenia również powinny kontynuować prowadzenie działalności (25 proc) i utrzymać średni stan zatrudnienia (do 25 proc. w zależności od skali redukcji zatrudnienia), a także udokumentować poniesienie strat na sprzedaży (kolejne do 25 proc – w wysokości skumulowanej przez 12 miesięcy straty).Na tę chwilę maksymalne umorzenie wynosi 75%, jednakże 5 stycznia 2021 r. Rząd podjął uchwałę o możliwości umorzenia całości (100%) subwencji z Tarczy 1.0 przez przedsiębiorców reprezentujących branże najbardziej dotknięte kryzysem. Katalog branż objętych pełnym umorzeniem oraz szczegółowe wymogi, jakie należy spełnić w celu pełnego umorzenia nie są jeszcze znane i obecnie pozostają w opracowaniu. Wyniki prac zostaną ogłoszone na stronach PFR.


Obecnie, w wyjątkowych przypadkach PFR może podjąć decyzję o zmianie warunków zwrotu subwencji i umorzyć większą jej część w razie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 75%.


Na potrzeby utrzymania zatrudnienia jako pracowników liczy się zarówno pracowników w rozumieniu kodeksu pracy jak i osoby współpracujące z pracodawcą na podstawie umów cywilnoprawnych (np. zlecenie), o ile zostały zgłoszone przez beneficjenta do ubezpieczeń społecznych. Nie uwzględnia się właściciela. Co do zasady pracownicy na cząstkowych etatach traktowani są jako odpowiedni ułamek pracownika. Każda osoba na urlopie macierzyńskim, warunkach urlopu macierzyńskiego, ojcowskim, rodzicielskim albo wychowawczym traktowana jest jako cały etat, nawet jeśli przed urlopem pracowała na część etatu. W przypadku osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby te liczy się jako całe etaty. Pamiętać należy, że inaczej liczy się liczbę pracowników do określenia statusu beneficjenta jako mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy.


Subwencja podlega zwrotowi w całości w razie:


1. Zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym jej zawieszenia) w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji,

2. Otwarcia likwidacji w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.


16 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie